vada
Video

प्र’हरी नि’रीक्षक उ’द्धव पो’खरेल ज’सले मि’सिलमा मृ’त’कको ग’लत फो’टो रा’खेका थि’ए

बिराटनगर – मि’सि’ल’मा मृ’त’कको ग’ल’त फो’टो स’मा’वेश ग’रेपछि अ’नसुन्धानका ला’गि ता’नि’ए भ’नेर प्र’चार ग’रिए पनि इ’लाका प्रहरी का’र्यालय उ’र्लाबारीका प्र’हरी नि’रीक्षक उ’द्धव पोखरेल उ’र्लाबारीमै का’र्यरत छन्।

उ’र्लाबारीका प्र’वीण बा’स्तोला मृ’त्यु प्र’करणमा क’र्त’व्य ज्या’नको मु’द्दा’लाई प्रा’कृति’क मृ’त्युु ठ’हर ग’र्न अ’परा’ध’मा सं’लग्न भ’एकाहरूसँ’ग मि’लेको आ’रो’प ला’गेका पो’खरेल अ’झै उ’र्लाबारीमा र’हनु’लाई पी’डित प’रिवारले ग’म्भीरता पु’र्वक लि’एका छन्।

अ’परा’ध’को घ’टनालाई ग’म्भी’र न’ठानी भ’वित’व्य ठा’नेर ह’चु’वा ढं’गले अ’नुसन्धा’न ग’र्दा पो’खरेल वि’वादमा प’रेका थिए। त्य’सो त घ’टनाबारे इ’लाकामा

बु’झ्न जा’ने क्र’ममा पी’डित बा’स्तोला प’रिवारलाई आ’लटाल र ह’प्की द’प्की ग’र्ने ग’र्थे ।ला’गू’औ’ष’ध ओ’सार प’सारमा प’टक प’टक प’क्राउ प’रेर ध’रौटीमा रि’हा भ’एका प’प्पुको स’मुहलाई सं’रक्षणमा खु’लेर उ’त्रिए’का पो’खरेलले आ’फू मा’त्रै हो’इन उ’र्लाबारीका न’गर प्र’मुख ख’ड्ग फा’गोलाई पनि गि’जोल्न स’फल भए।

वि’वा’दमा र’हेका प्रहरी नि’रीक्षक पो’खरेलले अ’झै उ’र्लाबारी प्र’हरी प्र’मुखको कु’र्सी स’म्हालिर’हँदा ’क’स्लाई कु’न के’शमा फ’सा’उने र कुन के’शमा से’टिङ ग’र्ने हुन, स्था’नीय त्रा’शमा छन्। ‘क’सैको द’वाव र प्र’भावमा प्र’हरीले अ’पराध अ’नुसन्धानमा क’तिसम्म खे’लबाड

ग’र्छ भ’न्ने पुष्टि पनि भ’एको छ, मो’रङ उ’र्लाबारीका ना’रायण ब’स्नेत भ’न्छन्, प्र’हरीले भ’वित’व्य भ’नेको मृ’त्यु क’र्त’व्य ज्या’न’मा अ’भियो’गमा फे’रिएपछि प्रहरीको वि’श्वसनी’यतामा प्र’श्न ख’डा भयो। ज’स बि’रुद्ध स’बै स’डकमा आ’उन आ’वश्यक छ।

मो’रङको उ’र्लाबा’री न’गरपालिकामा दु’ई म’हिनाअ’घि बा’स्तोलाको र’हस्यम’य मृ’त्यु भ’एको थि’यो। उ’नको ह’त्या अ’भि’योगमा ६ ज’ना आ’रोपीवि’रुद्ध क’र्तव्य ज्या’न क’सुर आ’रोपमा मु’द्दा द’र्ता भ’एको छ। जि’ल्ला अ’दालत मो’रङले १३ फा’गुनमा ए’कजना आ’रोपीलाई

पु’र्पक्षका ला’गि जे’ल प’ठाएको छ भ’ने ए’कजनालाई ध’रौटीमा छा’डेको छ। प’हिले अ’नुसन्धानका ला’गि प’क्राउ ग’रेर छा’डिएका चा’रजना आ’रोपी अ’झै फ’रार छन्। बा’स्तोला ह’त्या अ’नुसन्धान वि’वादमा प’रेपछि मो’रङ प्र’हरीले छा’नबिन स’मिति त ग’ठन ग’र्यो।

त’र छा’नविन स’मितिले प्र’भावकारी का’म ग’र्न न’सक्दा छा’नविन स’मितीलाई नै पो छा’नविन ग’र्नुपर्ने हो कि भ’न्ने प्र’श्न चि’न्ह ख’डा भ’एको छ। १० फा’गुनमा डि’एसपी मा’नबहादुर राईको सं’योजकत्वमा छा’नबिन स’मिति

ग’ठन गरी ग’लत अ’नुसन्धान भ’एको पा’इ’ए वि’भागीय का’रबाही ग’र्ने प्र’तिबद्धता प्र’हरीले ज’नाएको थि’यो। छा’नबिन स’मितिले मा’नवि’य त्रु’टि बस ग’लत फो’टो प’रेको प्र’तिबेधन बु’झाएको छ । क’सैलाई वि’भागीय का’रबाही नै ग’रेको छै’न ।

मृ’तक बा’स्तोलाका आ’फन्तले प्र’हरीले अ’नुसन्धान फि’तलो ब’नाउन कि’र्ते का’म ग’रेको आ’रोप ल’गाउँदै प्र’हरीवि’रुद्ध सं’घर्ष था’लेका थिए। अ’नुसन्धानको मि’सिलमा मृ’तकको ग’लत फोटो स’मावेश ग’रेको, प’क्राउ ग’रेका आ’रोपीलाई छा’डिदिएको, प’रिवारलाई ग’लत सू’चना दिँ’दै धा’कध’म्की दि’एको आ’रोप

ल’गाउँ’दै उ’नीहरूले दु’रुस्त अ’नुसन्धान ग’र्न प्र’हरी र स’रकारी व’किललाई द’बाब दिँ’दै आ’एका थिए। प्र’हरीले पो’स्ट’मा’र्ट’म रि’पो’र्टमा अ’लि ग’म्भीर’तापू’र्वक चा’सो दि’एको भए पनि प्र’वीणको मृ’त्यु भ’वित’व्य न’भएर क’र्त’व्य हो भन्ने प्र’माण स’हजै जु’टाउन स’क्दथ्यो।

कि’नभने पो’स्ट’मा’र्ट’म रि’पोर्टमा घाँ’टीको भि’त्री भा’गमा द’बा’ए’को ज’स्तो दा’ग भएको, लु’गा च्या’तिए’काले कु’नै सं’घर्ष भ’एको भ’न्नै आ’धार खु’लेको थि’यो। तर, प्र’हरीले त्य’स’तर्फ अ’नुसन्धान ग’र्न चा’सै दि’एन। प’क्राउ ग’रिएकाको का’ग’जी ब’यान ग’राएर स’रकारी व’लिक’मा मु’द्दा बु’झायो।

प्र’हरीले स’मयमै अ’नुसन्धानमा चा’सो दि’एको भ’ए र कु’नै पनि अ’परा’धलाई स’मान्य ठा’न्नु हुँ’दैन र ह’रेक आ’धार’लाई सू’क्ष्म रूपले अ’नुसन्धान ग’र्नुपर्छ भ’न्नेमा प’नि प्रहरी चु’क्यो। ज’सले ग’र्दा प्र’मा’ण अ’भाव भ’एपछि प’क्राउ प’रेका चा’रजना हि’रा’स’त’मु’क्त भ’एका थिए। बी’एल नेपाली से’वा बाट

Related Articles

Back to top button